İstanbul Şehir Rehberi | İstanbul Nöbetçi Eczaneler | İstanbul Şehir Haritasi

İstanbul iftar saati, İstanbul iftar vakti, Sahur Saatleri 2015
  Genel Bilgi
  İlçeler   Yeme - İçme   Linkler
  Tarihçe   Turizm   Alışveriş   Resimler
  Coğrafya   Ulaşım   Önemli Telefonlar   Hava Durumu

İstanbul Havalimanları Uçuş Bilgileri
İstanbul İlçelerindeki 5 Günlük Hava Tahmini
İstanbul Belediyeleri
Devlet Hastaneleri
İstanbul Üniversiteleri
İstanbul Liseleri
İstanbul Aile Hekimi Sorgulama
İstanbul Canlı Trafik Kameraları
İstanbul Otelleri
İstanbul Önemli Telefonlar Rehberi
İstanbul 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
İstanbul Kaymakamlıkları
Özel Hastaneler
Anaokullar
İlköğretim Okulları
İstanbul Emlak İlanları
İstanbul 2.el Araba İlanları
 ÃSTANBUL - Coğrafya

COÐRAFYA

Ýstanbul, Avrupa ile Asya kýtalarý arasýnda köprü görevi gören, bunlarýn birbirine en çok yaklaþtýðý iki uç üzerinde kurulmuþ bir þehirdir. Bu uçlar Avrupa kýtasýnda Çatalca, Asya kýtasýnda ise Kocaeli; güneyden Marmara ve Bursa, güneybatýdan Tekirdað ve kuzeybatýdan Kýrklareli ile çevrilidir. Þehrin adýný aldýðý ve Haliç ile Marmara arasýnda kalan yarýmada üzerinde bulunan asýl Ýstanbul 253 km², bütünü ise 5712 km² 'dir. Marmara denizindeki Adalar da Ýstanbul iline dahildir.

Ýstanbul çevresinin bitki örtüsü, Akdeniz iklimi bitkilerini andýrýr. Bölgede en çok görülen bitki türü makidir. Bu bitkiler uzun ve kurak bir yaz mevsimine kendini uydurmuþtur. Fakat iklimin özelliði dolayýsý ile tepeler çýplak deðildir. Yer yer görülen ormanlýk alanlarýn en önemlisi kentin 20 km. kuzeyindeki Belgrad Ormaný'dýr.

Ýstanbul ilinde büyük akarsu yoktur. En büyük akarsu, ayný zamanda Kocaeli Yarýmadasý'nýn da en büyük suyu olan Riva çayýdýr. 71 km. olan Riva Çayý, kaynaklarýný Kocaeli ilinden alýr ve güneydoðu kuzeybatý yönünde akarak Riva köyü yakýnlarýnda Karadeniz'e dökülür. Boðaza dökülen sularýn en önemlileri Küçüksu ve Göksu dereleridir. Bunlardan baþka Haliç 'e dökülen Kaðýthane ve Alibey Dereleri, Küçükçekmece Gölüne dökülen Sazlýdere, Büyükçekmece Gölüne dökülen Karasu Deresi, Terkos Gölüne dökülen Trança Deresi, Ýstanbul Ýlinin belli baþlý akarsularýdýr. Ýlde küçük fakat önemli üç göl vardýr. Bunlarýn üçü de Avrupa yakasýndadýr. Denizden ayrýlmýþ olan Terkos Gölünün suyu tatlýdýr. Kentin suyu buradan saðlanýr. Marmara Denizi kýyýsýnda bulunan Küçükçekmece (11 km²) ve Büyükçekmece (16 km²) Göllerinin sularý denizle temaslarý olduðu için tuzludur.

Yaz aylarý genellikle sýcak geçen, kýþ aylan bölgeyi etkisi altýna alan sistemlere baðlý olarak fazla soðuk geçmeyen Ýstanbul, Akdeniz ikliminin özelliklerini taþýyor görünse de, Marmara Denizi ve Ýstanbul Boðazý'nýn etkisiyle farklý özellikler taþýr. Kýþ aylarýnda Karadeniz'den gelen soðuk-kuru hava kütlesi ile Balkanlardan gelen soðuk-yaðýþlý hava kütlesinin özellikle Akdeniz'den gelen ýlýk ve yaðýþlý güneyli hava kütlelerinin etkisi altýndadýr. Bütün ilde Karadeniz'in soðukça yaðýþlý (poyrazlý) havasýyla Akdeniz'in ýlýk (lodoslu) havasý birbirini izler. Ýlde yaz-kýþ, gece-gündüz arasýnda büyük ýsý farklarý görülmez.