Ýstanbul Ţehir Rehberi | Ýstanbul Nöbetçi Eczaneler | Ýstanbul Ţehir Haritasi

Ýstanbul iftar saati, Ýstanbul iftar vakti, Sahur Saatleri 2015
  Genel Bilgi
  Ýlçeler   Yeme - Ýçme   Linkler
  Tarihçe   Turizm   Alýţveriţ   Resimler
  Cođrafya   Ulaţým   Önemli Telefonlar   Hava Durumu

Ýstanbul Havalimanlarý Uçuţ Bilgileri
Ýstanbul Ýlçelerindeki 5 Günlük Hava Tahmini
Ýstanbul Belediyeleri
Devlet Hastaneleri
Ýstanbul Üniversiteleri
Ýstanbul Liseleri
Ýstanbul Aile Hekimi Sorgulama
Ýstanbul Canlý Trafik Kameralarý
Ýstanbul Otelleri
Ýstanbul Önemli Telefonlar Rehberi
Ýstanbul 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
Ýstanbul Kaymakamlýklarý
Özel Hastaneler
Anaokullar
Ýlköđretim Okullarý
Ýstanbul Emlak Ýlanlarý
Ýstanbul 2.el Araba Ýlanlarý
 ĂťSTANBUL - Genel Bilgi

ĂťSTANBUL
"Orada, Tanrý ve insan, doða ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattýlar ki, görülmeðe deðer." Bir koluyla Asya'ya, diðeriyle Avrupa'ya uzanarak iki kýtayý da kucaklayan kenti Lamartine böyle tanýmlýyor.
Baþkentler baþkenti olarak bilinen, önce Roma, ardýndan Doðu Roma (Bizans) Ýmparatorluðu ve kýtalara hükmederek büyük barýþ coðrafyalarý yaratmýþ, Osmanlý Ýmpatatorluðuna baþkentlik yapan Ýstanbul, geçmiþin ihtiþamýný gururla korurken modern bir geleceðe doðru ilerlemektedir. Ýstanbul'daki çeþitlilik ziyaretçileri gerçekten büyülemektedir. Müzeleri, kiliseleri, saraylarý, camileri, pazar yerleri ve doðal güzellikleri bitmez tükenmez nüanslar sunmaktadýr. Boðazýn kýyýsýnda þöyle bir arkanýza yaslandýðýnýzda, grupta kýzaran renklerin karþý sahildeki evlerin pencerelerine yansýmasýný seyrederek, yüzyýllar öncesinde, insanlarýn bu olaðanüstü yeri neden seçtiklerini birden anlar ve Ýstanbul'un "dünyanýn merkezindeki" þehir olduðunu hissedersiniz.
Þehrin en güzel anýtlarý, Haliç-Marmara Denizi-Surlar arasýnda kalan yarýmadada yer alýr. Kentin tepelerinden yükselen 500'ü aþkýn caminin sulieti baþdöndürücü bir atmosfer yaratýr. Ýnsan kendini geçmiþ zamanla bugün arasýnda bir rüyada gibi hisseder! Altý minaresiyle Ýstanbul'un sembolü haline gelen, dekorasyonunda kullanýlan mavi çiniler nedeni ile "Mavi Cami" diye anýlan Sultanahmet Camii'ni mutlaka görmelisiniz. Karþýsýnda, Ýmparator Justinien zamanýnda kilise olarak inþa edilmiþ olan ünlü Ayasofya Müzesi yer alýr; mimari hünerler örneði olan bu yapý, Hz. Ýsa'yý, Hz. Meryem'i ve imparatorlarý tasvir eden nefis mozaik panolarla bezenmiþtir. Bir baþka tepeden bu iki muhteþem abideyi seyreden Süleymaniye Cami ise Osmanlý mimarlýk sanatýnýn zirvesidir. Kanuni Sultan Süleyman'ýn isteði üzerine Mimar Sinan tarafýndan inþa edilmiþtir.
Marmara'ya ve Boðaz'a hakim bir tepe üzerinde, 400 yýl boyunca Osmanlý sultanlarýna konutluk ve siyasi merkezlik etmiþ olan Topkapý Sarayý yer alýr. Topkapý'da Çin Porselenleri koleksiyonunu, altýn iþlemeli ve deðerli taþlarla süslü tahtlarý, sultan kostümlerini, masallardakileri andýran mücevherleri, nadir elyazmasý kitaplarý, yüzyýllarca merak uyandýrmýþ olan harem salonlarýný görebilirsiniz.
Ayasofya ile Sultanahmet Cami arasýnda araba yarýþlarýnýn yapýldýðý Bizans Devrinin ünlü Hipodromu ve bu Hipodromun orta yerinde, bu dönemden kalma üç dikilitaþ bulunur.
Yerebatan Sarayý Bizans döneminde yapýlmýþ en önemli su sarnýçlarýndan biridir. En güzel Bizans devri eserlerinden biri sayýlan Kariye Müzesi mozaik ve fresklerle süslü orijinal dekorunu muhafaza etmektedir. Ýstanbul'da görmeden edemeyeceðiniz bir baþka mekan da Eyüp Camiidir. Burasý, Eyüp Sultan'ý ziyaret edip manevi haz arayanlara güvercin sesleriyle her an cývýl cývýl bir ortam sunar.
Ýstanbul tarihsel yapýlarýn yeniyle buluþtuðu, yenilendiði bir þehirdir ayný zamanda. Kapalýçarþý labirentvari yapýsýyla geçmiþin hülyalý günlerinin izlerini taþýmakta ýsrar ederken bir yandan da modern dünyanýn yepyeni ürünlerini serer önünüze; büyüleyici mücevherler, bakýr eþyalar, halýlar, çeþit çeþit deri ve süet giyim... Cazibesine kapýlýnca en ufak bir yorgunluk duymadan saatlerce dolaþabilirsiniz bu çarþýda.
Boðaz'da bir vapur gezisi, unutulmaz anýlarýnýz arasýna girecektir. Boðaz'ýn iki yakasýnda sýralanan her birinden ayrý bir sevda masalýnýn sulara yansýdýðý asude ve emsalsiz yalýlar, 20. yüzyýlda yapýlan lüks villalar, Dolmabahçe, Göksu ve Beylerbeyi Saraylarý, Rumeli ve Anadolu Hisarlarý, balýkçý köylerinden kalma izler, lokantalar, çay bahçeleri, parklar, gece kulüpleri sizi büyüleyebilir. Ayný günde Karadeniz'in vahþi sahillerinde denize girip ardýndan Marmara'nýn sakin kýyýlarýnda bir çay bahçesinde bir fincan kahvenizi yudumlarken belki de tarihe geçecek anýlarýnýzý kaleme alabilirsiniz.
Eþsiz tarihi ve kültürel geçmiþi ve sayýsýz cazibesine ilave olarak modern oteller, istisnai lokantalar, gece kulüpleri, kabareler, tarihi çarþýlar ve dükkanlar Ýstanbul'u konferans ve kongreler için dört dörtlük bir mekan yapmaktadýr.